top of page

ผู้ก่อตั้ง

นายพรชัย โตนิติวงศ์

นายพรชัย โตนิติวงศ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาศของ "ข้าวไทย" ซึ่งเป็นพืชเศษธกิจที่สำคัญของประเทศและเกษตรกรชาวไทย ปีพ.ศ.2538 จึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวในนาม โรงสีสินภิญโญ ขึ้น และด้วยความมุ่งมั้นและตั้งใจที่จะพัฒนาอุสาหกรรมข้าวไทยไปสู่ระดับโลกนั้น ในปีพ.ศ.2546 จึงได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจส่งออกข้าวไปสู่ทั่วโลก จากความตั้งใจและมุ่งมั่นทำให้ธุรกิจการส่งออกเติบโตอย่างรวดเร็วจนได้เป็นผู้ส่งออกข้าวชั้นนำของประเทศภายในไม่กี่ปีต่อมา 

ด้วยวิสัยทัศน์ของ นายพรชัย โตนิติวงศ์ ที่มีความต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคุณประโยชน์ของข้าวไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของเกษตรกรไทย ในปีพ.ศ.2552 จึงได้ก่อตั้งบริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงสีข้าวนึ่ง, โรงสีข้าวหอมมะลิโรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงสกัดน้ำมันรำข้าว, โรงกลั่นน้ำมันพืชบริสุทธิ์, โรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม และมีการพัฒนาธุรกิจมาจนถึงปัจุบัน 

 

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตที่นำผลผลิตจากข้าวมาใช้ได้ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

เราจะสนับสนุนเกษตรกรไทยโดยการนำสินค้าทางการเกษตร มาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก บนพื้นฐานของความถูกต้อง ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าภายในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานให้กับพนักงาน

bottom of page